نمایندگی هاست آلمان-5 گیگابایت
نمایندگی هاست آلمان-10 گیگابایت
نمایندگی هاست آلمان-15 گیگابایت
نمایندگی هاست آلمان-20 گیگابایت