نمایندگی آلفا ریسلر-40 گیگابایت
نمایندگی آلفا ریسلر-50 گیگابایت
نمایندگی آلفا ریسلر-60 گیگابایت