سرور مجازی آلمان-پلن اول -2 موجود است
سرورمجازی آلمان-پلن دوم -4 موجود است
سرورمجازی آلمان-پلن سوم -2 موجود است
سرورمجازی آلمان-پلن چهارم
سرورمجازی آلمان-پلن پنجم