نمایندگی مستر ریسلر-20 گیگابایت
نمایندگی مستر ریسلر-30 گیگابایت
نمایندگی مستر ریسلر-40 گیگابایت
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin